top of page

Kodak Portra 400

SYLKE

SYLKE

Sylke @ Elite Models
Date:
Location:
Film:
23-4-23
Eindhoven, Netherlands
Kodak Portra 400
Ilford FP4 Plus
Camera:
Mamiya 645
Mamiya RZ67
  • Youtube
  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
bottom of page